Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Detský letný tábor 2010

                                                   Denné  detské  tábory

 

       Ranch oklahoma

      Leopoldovský jazdecký oddiel poriada:

 

                                                         123zuzu456@azet.sk

 

        Denný letný tábor so zameraním na kone, turistické a westernové jazdenie.

 

        Kontakt pre bližšie info: 0903 415 278, 0910 370 348

                                          123zuzu456@azet.sk

 

 

       Nachádzame sa: v zadnej časti Poľnohospodárskeho družstva v Červeníku

 

        Turnusy:

1.   05.07. 2010 – 09.07. 2010

2.   12.07. 2010 – 16.07. 2010

3.   19.07. 2010 – 23.07. 2010

4.   26.07. 2010 – 30.07. 2010

5.   02.08. 2010 – 06.08. 2010

6.   09.08. 2010 – 13.08. 2010

7.   16.08. 2010 – 20.08. 2010

8.   23.08. 2010 – 27.08. 2010

 

         Zabezpečujeme:

-         dennú starostlivosť o Vaše deti od 08,00 do 17,00 hod.

-         teóriu a praktický výcvik na koňoch (min. 15 hod. týždenne)

-         vyžitie s koňmi v prírode

-         spoločenské vyžitie (výlety do okolia, opekanie, spoločenské hry)

-         desiate, teplé obedy a pitný režim

-         všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených trénerov a odborníkov

 

         

     

 

      Ako sa prihlásiť:

 

 • Na jednotlivé dni alebo celý týždeň sa dá prihlasovať telefonicky alebo elektronickou poštou.
 • Následne nás osobne navštíviť (podľa potreby) pre spresnenie podmienok a podpis zmluvy (platba)
 • Vyplniť prihlášku a poučenie o bezpečnosti a poslať elektronickou poštou na hore uvedenú mailovú adresu, alebo osobne priniesť
 • Účastníci tábora musia mať vždy pri sebe kartičku poistenca

    Prihlásiť sa na jednotlivé dni alebo celý týždeň treba čo najskôr, minimálne však 5

   kalendárnych dní vopred.

 

                                            Prihláška

 

 

 

    Prihláška na letný detský tábor

     Zmluva o poskytnutí jazdeckých kurzov

      Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Rodné číslo:

Vek:

E-mail:

Telefón:

Kartička poistenca-klient musí mať kartičku poistenca pri sebe počas účasti v jazdeckom kurze

Klient musí byť očkovaný proti tetanu

      Kontaktná adresa

Ulica:

PSČ:

Mesto:

      Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú túto zmluvu o jazdeckých kurzoch. Objednávateľ 

     súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie

      zmluvného plnenia v jeho prospech v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane

     osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami pre

     účasť na jazdeckých  kurzoch a to i v mene spoluprihlásených osôb, ktoré ho k ich

      prihláseniu a účasti zmocnili.

      Predmetom zmluvy je poskytnutie jazdeckých kurzoch v termíne:

.................................................

      Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné podmienky pre účasť na jazdeckých  

      kurzoch.

      Prečítal/prečítala som a súhlasím so všeobecnými podmienkami

      V:  ..........................

      Dňa:.............................                                                                                          

 

      Objednávateľ:                                                     Poskytovateľ:

 

                                                                       

      .................................                                     ...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

        Všeobecné podmienky účasti v letnom detskom tábore Ranč 

    Oklahoma Červeník.

    Organizátor týchto jazdeckých kurzov je Zuzana Hergezelová -  

     licentovaný učiteľ jazdy na koni a zároveň inštruktor týchto

     jazdeckých kurzov.

 

    Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom -Zuzana Hergezelová  sa riadi 

    občianskym a obchodným zákonníkom SR. Účastníkom programu s nárokom na

    poskytovanie služieb sa stávate až po uhradení ceny v plnej výške. Poskytovateľ si

   vyhradzuje právo uviesť v informačných listoch ( e-mail ) odlišné podmienky,  ktoré majú

   prednosť pred podmienkami uvedenými v tejto ponuke. Poskytovateľ neručí za nepriaznivé

   následky neodvrátiteľných prírodných, politických, civilných, dopravných a ďalších udalostí a

   stavov, ktoré nemôže poskytovateľ ovplyvniť. Akékoľvek výdavky a škody, ktoré vzniknú

   zákazníkom z týchto príčin poskytovateľ nehradí.

1.   Ručenie: poskytovateľ neručí za majetok účastníkov v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže. Klient sa zúčastňuje ponúkaných programov vždy na vlastné nebezpečenstvo. Nutná zmena programu v priebehu kurzového programu, či akcie je vyhradená a je v právomoci našich inštruktorov. 

2.   Prihlásenie: Na vybraný jazdecký kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky. Vaša prihláška bude zaradená do programu až po zaplatení 100% z ceny programu, a to najneskôr 10 dní pred termínom začiatku programu.

3.   Odstúpenie od zmluvy: Svoju účasť na programe máte právo bez udania dôvodu kedykoľvek zrušiť. V tomto prípade sa suma za dni neúčasti klienta na programe nevracia.

4.   Zrušenie programu: Poskytovateľ má právo kurzy predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.).V týchto prípadoch poskytovateľ okamžite informuje klientov a vráti klientom zrušeného programu všetky platby za tento program. Zároveň klient nemá právo na ďalšie iné náhrady.

5.   Zodpovednosť za účastníkov v jazdeckom kurze: Každý sa zúčastňuje programu vytvoreného poskytovateľom dobrovoľne a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zdravotný stav, skúsenosti, výstroj klienta, či iné okolnosti nevyhovujú požiadavkám inštruktora, ten má oprávnenie klienta z časti programu vylúčiť a odporučiť mu náhradný program.

6.   Reklamácie: V prípade výraznej nespokojnosti s nami poskytovanými službami, ich môžete reklamovať. Najlepšie priamo na mieste, najneskôr však po skončení programu. Ak nebude poskytovateľ schopný zaistiť plnenie vopred dohodnutých služieb, uskutoční vhodné alternatívne opatrenia, za ktoré nebude vyžadovať ďalšie platby. Ak sa zníži kvalita alebo rozsah dohodnutých služieb, poskytneme klientovi primeranú náhradu. Náhrady vyplývajúce zo zmareného času sa klientom neposkytujú.

7.   Záver: Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania kurzov a nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom úhrady plnej ceny za kurz. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

 

 

 

 

 

P R E H L Á S E N I E   O   P O U Č E N Í

 

 

 

      Dolu podpísaný/á ...............................................................................................,

      Trvale bytom:.......................................................................................................,

      Narodený/á ............................................................,

      týmto  p r e h l a s u j e m, že môj    

      syn/dcéra ......................................................................................................................,

      Trvale bytom ul. .................................................................................................,

      Narodený/á ..................................................... bol/a poučený/á Zuzanou Hergezelovou ako

      učiteľom rekreačnej jazdy na koni a organizátorom jazdeckých kurzov – detského letného

     tábora Oklahoma (alebo niektorým z jeho na to poverených inštruktorov) o nasledujúcich

     skutočnostiach, ktoré je nutné poznať a zachovávať počas účasti v letnom tábore ako aj pri

     jazdeckom výcviku :  

 

    - o opatreniach pri jazde a inom zaobchádzaní s koňmi

    - o opatreniach pri zaobchádzaní so psami

   - o manipulovaní s príslušenstvom, ktoré používam pri jazdení a inej činnosti s koňom

   - o jazdení v teréne a všetkých náležitostiach, ktoré s tým súvisia

  - o zvyklostiach, ktoré je nutné zachovávať v areáli letného tábora

 

          Zároveň prehlasujem, že poučenie bolo jasné a zrozumiteľné a tomuto poučeniu som v

        plnej miere porozumel/a.

 

          Taktiež prehlasujem, že boli zodpovedané moje prípadné otázky a že sa počas účasti

      v letnom tábore, jazdeckého výcviku budem riadiť pokynmi školiteľa, resp. jeho alebo 

      asistentov (inštruktorov).

 

     V:........................                                            podpis

                                                       

                                                        .................................................                              

    Dňa:.....................                                                                                                            

 

 

 

 

 

        Cena : 100,-€/turnus  ( 20,-€ deň )

 

        Denný režim:

 

  1.    8,00 - 8,30 hod. - príprava na doobedňajšiu aktivitu

  2.   8,30 - 12,00 hod. - príprava koní, tréning, ošetrovanie koní po jazdení, teória ( informácie ohľadne bezpečnosti, rekreačného jazdenia, starostlivosti o zvieratá...)

  3.   prestávka na desiatu od 10,00 - 10,30 hod.

  4.   12,00 - 13,00 hod. - obed

  5.   13,00 - 16,30 hod. - poobedňajšie aktivity, rekreačné jazdenie (príprava koňa na vychádzku, teória,...)

  6.   16,30 - 17,00 hod. - odchod

 

    Podmienkou prijatia dieťaťa do denného tábora je rodičom, príp. 

        zákonným zástupcom podpísaná prihláška a poistenie dieťaťa.

 

         

                  Dôležité informácie:

 • Každý sa môže zúčastniť ľubovoľného dňa v týždni, nejde o týždenný tábor.
 • Denného programu sa zúčastní skupina maximálne 6 detí, ktorým sa počas dňa venuje kvalifikovaný inštruktor.
 • Prihlásiť sa môžu partie kamarátov, ale aj deti, ktoré chcú spoznať nových kamarátov.
 • Program je určený všetkým deťom, ktoré sa rekreačne alebo aktívne venujú koňom alebo sa chcú naučiť práce spojené s chovom koňa. Venovaný je aj pre deti, ktoré sa chcú priučiť turistickému jazdeniu (výučba základov jazdenia v prírode, zapriahanie,...)
 • Prevádzkujeme za každého počasia, je preto potrebné dôkladne sa pripraviť na dané počasie. Nepremokavá obuv,  pršiplášť, pokrývka hlavy, pevná obuv, oblečenie do prírody, občerstvenie podľa potreby.
 • Jazdecké prilby poskytujeme, tak ako celú výstroj pre koňa (vlastná prilba je vítaná).
 • Poskytujeme aj možnosť uloženia vecí pre prípad viacdňového príchodu.
 • Odporúčame dlhé nohavice pre jazdu na koni a pohyb v prírode.
 • Možnosť prezlečenia a prezutia sa

 

 

      Kontakt pre bližšie info na: 0903 415 278,  0910 370 348

TOPlist
Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok